پورٹ فولیو انویسٹمنٹ

LIPI NORMAL

Archives

*Data available from 09-Dec-2015 onwards. Visit Archives section for previous data.

*LIPI data of Insurance sector was previously shown under the category of "NBFC". From the period of July 1, 2016, it is now shown separately from NBFC under the new category of "Insurance Companies".

CLIENT TYPE MARKET TYPE BUY VOLUME BUY VALUE SELL VOLUME SELL VALUE NET VOLUME NET VALUE USD
INDIVIDUALS FUT 89,527,500 9,040,416,565 (79,350,000) (8,228,315,315) 10,177,500 812,101,250 5,342,771
INDIVIDUALS ODL 124,010 5,767,310 (123,637) (5,850,409) 373 (83,099) (546)
INDIVIDUALS REG 365,451,129 13,776,622,196 (379,893,732) (14,097,001,949) (14,442,603) (320,379,752) (2,107,761)
INDIVIDUALS OMKT 2,053,730 29,023,124 (482,260) (40,099,093) 1,571,470 (11,075,969) (72,868)
TOTAL 457,156,369 22,851,829,195 (459,849,629) (22,371,266,766) (2,693,260) 480,562,430 3,161,594
COMPANIES FUT 674,500 45,792,140 (896,000) (81,189,590) (221,500) (35,397,450) (232,877)
COMPANIES ODL 0 0 (90) (293) (90) (293) (1)
COMPANIES REG 7,913,428 401,383,066 (12,451,683) (485,171,397) (4,538,255) (83,788,331) (551,239)
COMPANIES OMKT 12,050,000 216,538,500 (23,050,000) (557,538,500) (11,000,000) (341,000,000) (2,243,421)
TOTAL 20,637,928 663,713,706 (36,397,773) (1,123,899,779) (15,759,845) (460,186,073) (3,027,539)
BANKS / DFI FUT 0 0 (400,500) (66,648,740) (400,500) (66,648,740) (438,478)
BANKS / DFI REG 4,711,039 243,368,622 (6,031,166) (480,794,968) (1,320,127) (237,426,346) (1,562,015)
TOTAL 4,711,039 243,368,622 (6,431,666) (547,443,708) (1,720,627) (304,075,086) (2,000,493)
NBFC REG 101,500 1,609,490 (120,500) (3,017,306) (19,000) (1,407,816) (9,261)
TOTAL 101,500 1,609,490 (120,500) (3,017,306) (19,000) (1,407,816) (9,261)
MUTUAL FUNDS FUT 1,000 161,700 (7,173,500) (384,614,275) (7,172,500) (384,452,575) (2,529,293)
MUTUAL FUNDS ODL 0 0 (960) (12,421) (960) (12,421) (81)
MUTUAL FUNDS REG 12,925,163 832,063,891 (8,115,642) (518,602,653) 4,809,521 313,461,238 2,062,244
TOTAL 12,926,163 832,225,591 (15,290,102) (903,229,349) (2,363,939) (71,003,758) (467,129)
OTHER ORGANIZATION FUT 81,500 16,865,850 (33,500) (4,383,035) 48,000 12,482,815 82,123
OTHER ORGANIZATION ODL 508 62,260 (489) (64,822) 19 (2,562) (16)
OTHER ORGANIZATION REG 2,610,995 249,946,399 (828,760) (43,068,645) 1,782,235 206,877,754 1,361,037
OTHER ORGANIZATION OMKT 11,000,000 341,000,000 0 0 11,000,000 341,000,000 2,243,421
TOTAL 13,693,003 607,874,509 (862,749) (47,516,502) 12,830,254 560,358,007 3,686,565
BROKER PROPRIETARY TRADING FUT 20,194,000 1,751,718,985 (22,184,500) (1,963,537,845) (1,990,500) (211,818,860) (1,393,545)
BROKER PROPRIETARY TRADING ODL 913 18,799 (1,785) (20,091) (872) (1,291) (8)
BROKER PROPRIETARY TRADING REG 65,995,179 3,245,637,174 (57,694,701) (3,126,041,536) 8,300,478 119,595,638 786,813
BROKER PROPRIETARY TRADING OMKT 1,367,158 110,193,281 (2,145,970) (24,898,001) (778,812) 85,295,280 561,153
TOTAL 87,557,250 5,107,568,239 (82,026,956) (5,114,497,473) 5,530,294 (6,929,233) (45,587)
INSURANCE COMPANIES FUT 13,000 1,172,120 (13,000) (1,172,120) 0 0 0
INSURANCE COMPANIES ODL 0 0 (599) (5,725) (599) (5,725) (37)
INSURANCE COMPANIES REG 2,175,040 104,317,878 (3,373,120) (283,040,765) (1,198,080) (178,722,887) (1,175,808)
TOTAL 2,188,040 105,489,998 (3,386,719) (284,218,610) (1,198,679) (178,728,612) (1,175,846)
GRAND-TOTAL 598,971,292 30,413,679,350 (604,366,094) (30,395,089,493) (5,394,802) 18,589,857 122,302
We're online